kariminia.kateban.com, Articles by Morteza Karimi-Nia
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه

  نمونه قرآن‌‌ها با خط حجازی، در شمار کهن‌ترین دستوشته‌های برجا مانده از کتابت قرآن‌اند. این پارۀ قرآنی به شمارۀ SE ۸۷ در موزۀ هنرهای ترک و اسلام (استانبول، TIEM) حاوی دو برگه در قطع عمودی ۳۸*۲۹ سانتی‌متر است. ۲۱ تا ۲۲ سطر در هر صفحۀ آن حاوی ممتحنه، ۷ـ۱۳ و صف ۱ـ۱۴ و نیز جمعه، ۱ـ۱۱ و منافقون، ۱ـ۹ است.

  در این نسخه که تصویری از آن در بالا آمده است، همانند اغلب نسخه‌های حجازی قدیم، کاتب سهو و اشتباهات بسیار دارد که برخی تصحیح شده و برخی نشده‌اند.
   مثلاً «هم العدو فاحذرهم» نوشته شده است: «هم العدو فاحذروهم»
   در جملۀ «و لله العزة و لرسوله و للمومنین»، کلمۀ «و للمومنین» افتاده و بعدا در بالای سطر افزوده شده است.
   «لوّوا روسهم» ابتدا نوشته شده است: «لوا روسهم» و بعدا واو افزوده شده است.
   «وابتغوا من فضل الله» نوشته شده است: «فابتغوا من فضل الله» و اصلاح آن به درستی انجام نشده است.
   در عبارت «و اخرجوکم من دیرکم و ظهروا علی اخراجکم ان تولوهم»، "من دیرکم" ابتدا افتاده بوده است و بعدا افزوده شده است.
   و در آخرین سطر تصویر، کلمۀ «یفترینه» ابتدا چیزی دیگر نوشته شده و بعدا اصلاح شده است.

  نکتۀ آخر اینکه میان دو سورۀ جمعه و منافقون تنها یک نیم سطر فاصلۀ موجود را کاتب با قلم خود به دایره‌هایی پرکرده است به صورت تذهیبی ابتدایی. یعنی کاتب یا مصحح و علامت گذار بعدی هیچ سر سوره‌ای نوشته نشده است.
  سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲:۵۱
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت