kariminia.kateban.com, Articles by Morteza Karimi-Nia
  
آخرین نوشته ها
لینک های روزانه
  این متن تنها آفرینشی آزاد بر اساس آیات قرآن در «سورۀ نبأ» است و مانند هر برگردان دیگر، هیچ ادعای مطابقت تام با متن قرآنی را ندارد. در این بازآفرینی فارسی، هم به معنا و هم ــ بیش از آن ــ به وزن توجه داشته‌ام، چه گمان می‌کنم بخش زیادی از بار معنایی در سوره‌های مکی، بر دوش وزن واژه‌ها و جمله‌ها نهاده شده است. بیشتر واژه‌ها اکنون مأنوس‌اند، اما برای وزن جملات ناگزیر شدم چند واژۀ کهن چون کوراب و شپّور و گروهان هم در میان بیفزایم.
  سورۀ نبأ
  ترا از چه پرسند این مردمان؟ (۱)
  همانی که سهمگین است و به راه (۲)
  و ایشان در آنند ناسازگار (۳)
  درنگ اندکی! زودش بدانند (۴)
  درنگی نما که دانستنش دور نیست (۵)
  ***

  زمین را مگر گاهواره نکردیم؟ (۶)
  و زین کوهها مگر آرام‌گاه و قرار؟ (۷)
  شما را مگر جفت جفت (۸)
  و در خوابتان مایۀ راحتی (۹)
  شبانگاه را پوششی بر شما (۱۰)
  و این روزهای شما را برای معاش؟ (۱۱)
  مگر هفت توده در آسمان بر شما برنه افشانده‌ایم؟ (۱۲)
  و اندر میانش چراغی فروزان (۱۳)
  و از میغ‌های پرآبش، سخت باران فرو ریختیم (۱۴)
  که تا دانه و برگ و تاک و درختانتان را بُرون آوریم (۱۵)
  درختان پرمیوه در باغ‌ها (۱۶)
  ***

  چوگاه جدایی رسد، روزْ آن روز ماست (۱۷)
  همان دم که شپّور را دردَمند و شمایان گروهان بیایید (۱۸)
  همان دم که درهای این آسْمان را یکایک گشایند (۱۹)
  وچون کوههایش ـــ توگویی سرابی و کوراب گشته ـــ برانند (۲۰)
  و دوزخ همین‌جاست بر راه گذر در کمین (۲۱)
  سرانجامِ گردنکشان (۲۲)
  بمانند آنجا سالها بی‌شمار (۲۳)
  نه بادی وزد، نه نوشیدنی در رسد (۲۴)
  بلی چرک و خونابه‌ای هست، جوشان و سوزان (۲۵)
  سزائی فراخور (۲۶)
  برای همانان که اومید این وارسی را ندارند (۲۷)
  و یک یک نشان‌های ما را دروغین نگارند (۲۸)
  و ما کارهاشان یکایک نوشته، بگوییم: (۲۹)
  هلا درچشید!
  که جز این شکنجه دگر هیچ افزودنی بر شما درنیاریم (۳۰)
  ***

  و در سوی دیگر
  پارسایان، بِرَسته، رها (۳۱)
  در آن باغ‌ها و زیر درختان تاک (۳۲)
  و دوشیزگان هم‌‌سر و سال و همراز با یکدگر (۳۳)
  و جامی پیاپی، دمادم (۳۴)
  در آنجا نه بیهوده آید به گوش، نه ایشان دروغی نیوش (۳۵)
  سزائی است از سوی خدای، بخششی در شمار (۳۶)
  خداوند هفت آسمان و زمین و میانْ‌شان
  تو نامش به «رحمان» بخوان
  کِرا می‌رسد در حضورش زبان آورد؟ (۳۷)
  چو جبریل آید و آن گروهان فرشته، همه دسته دسته
  کسی را نیارد سخن، جز همانی که «رحمان» بفرمایدش
  و او جز درست و سزا درنیارد (۳۸)
  هلا! این‌چنین است روز سزا
  هر آنکس که خواهد، توانَد به سوی خدایش پناه آورد (۳۹)
  شما را از آن روز نزدیک و سخت بیم آورده‌ایم
  در آن، هر کسی خود به آوردۀ خویش چشم دوخته
  وزان ناسپاسان بانگ در می‌رسد:
  که ای کاش من خاک می‌بودمی! (۴۰)
  چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۳:۲۷
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت