kariminia.kateban.com, Articles by Morteza Karimi-Nia
موضوع این گفتگو، تاریخ ترجمۀ فارسی از قرآن کریم از زمان شکل‌گیری در قرون سوم و چهارم هجری و تحولات بعدی آن در نسخه‌های برجا مانده از قرآن‌های کهن است. موضوعات زیر در این گفتگو مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. ماهیت ترجمۀ قرآن در نسخه‌های کهن چه بوده است؟ اهمیت و جایگاه ترجمۀ فارسی در ترجمۀ تفسیر طبری چیست؟ مخاطبان ترجمۀ قرآن در این دوره چه کسانی بوده‌اند؟ پیشینۀ شفاهی و غیر رسمی از ترجمۀ فارسی قرآن در قرون نخست چه اثری بر شروع ترجمۀ رسمی قرآن داشته است؟

مصاحبه‌ای که تقدیم خوانندگان می‌شود، درواقع گفتگویی دوستانه با استاد آذرتاش آذرنوش است که در تاریخ 17 تیرماه 1390 در منزل ایشان صورت گرفت، اما پیاده سازی و انتشار آن به تاخیر افتاد. در متن حاضر، کوشیده‌ام ویژگی‌های گفتاری متن شفاهی را حفظ کنم تا لحن و فضای گفتگو بهتر و بیشتر به خواننده انتقال یابد. طبیعی است برخی از نکات در این مصاحبه به گذرا و اشاره‌وار طرح شده است که در بیشتر آن موارد، مراجعه به آثار یادشده در پانویس‌ها، می‌تواند بیشتر یاری رساند.


انتشار یافته در: ترجمان وحی ، سال بیست و یکم، ش 42، اسفند 1396، ص 49ـــ70.


سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۹:۰۶